ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ  

ΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΑΡΧΑΙΑ (1,3)
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ (0,7)
Σύνολο ωρών
ΩΡΕΣ

3
5
3
3
14

* Σε παρένθεση ο συντελεστής βαρύτητας στις πανελλήνιες εξετάζεις κάθε μαθήματος.