ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ  

ΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ (1,3)
ΦΥΣΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ (0,7)
Σύνολο ωρών
ΩΡΕΣ

3
4
4
4
15

* Σε παρένθεση ο συντελεστής βαρύτητας στις πανελλήνιες εξετάζεις κάθε μαθήματος.