ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (0,7)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Σύνολο ωρών
ΩΡΕΣ

3
5
4
4
16

* Σε παρένθεση ο συντελεστής βαρύτητας στις πανελλήνιες εξετάζεις κάθε μαθήματος.