ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓOΣ | Α΄ ΕΠΑ.Λ.…

Πλήρης Οδηγός για την τάξη Α΄ Λυκείου ΕΠΑ.Λ.. Διδασκόμενα μαθήματα.

Περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας 22 διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως, μαθήματα προσανατολισμού 7 διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως και 3 μαθήματα επιλογής 6 διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως.

Συνολικά 35 διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως. Δείτε παρακάτω τα μαθήματα.

Αξιολόγηση μαθητών.

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς διενεργούνται σε όλα τα μαθήματα δύο (2) υποχρεωτικές ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, μία κάθε τετράμηνο, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Στο μάθημα της Πολιτικής Παιδείας οι μαθητές εκπονούν επιπλέον και ερευνητική εργασία στο δεύτερο τετράμηνο, η βαθμολογία της οποίας αποτελεί το 50% του βαθμού αυτού του τετραμήνου.

Στο μάθημα Πληροφορική διενεργείται μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία στο πρώτο τετράμηνο, ενώ στο δεύτερο τετράμηνο, οι μαθητές εκπονούν μία ερευνητική εργασία, η βαθμολογία της οποίας αποτελεί το 50% του βαθμού αυτού του τετραμήνου.

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς οι μαθητές εξετάζονται γραπτώς στα μαθήματα που περιλαμβάνει ο παραπάνω πίνακας με την ένδειξη ΝΑΙ. Συνολικά οκτώ (8).

Τα θέματα των εξετάσεων ορίζονται κατά ποσοστό 50% με τυχαία επιλογή από Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.) και κατά 50% από τον διδάσκοντα του αντίστοιχου μαθήματος.

Για την προαγωγή των μαθητών απαιτείται Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) τουλάχιστον δέκα (10), ο οποίος προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων.

Οι μαθητές που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. παραπέμπονται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου σε ειδική εξεταστική περίοδο, για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης είναι μικρότερος από 10.

Για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

Για τα υπόλοιπα μαθήματα οι εξετάσεις είναι προφορικές και διενεργούνται από τριμελή επιτροπή.

Οι μαθητές που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. προαγωγής τον Σεπτέμβριο επαναλαμβάνουν τη φοίτηση.

Στον παρακάτω πίνακα δείτε τα μαθήματα και τις ώρες του Φροντιστηρίου Παιδεία.

Έναρξη μαθημάτων από 1 Σεπτεμβρίου έως 15 Ιουνίου.

Οι προαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται, τέλος Μαϊου με αρχές Ιουνίου.