ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ | Β΄ ΕΠΑ.Λ.…

Πλήρης Οδηγός για την τάξη Β΄ Λυκείου - ΕΠΑ.Λ.. Διδασκόμενα μαθήματα.

Περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας δώδεκα (12) διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως και οκτώ (8) Τομείς Ειδικότητας, είκοσι τριών (23) διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως.

Συνολικά τριάντα πέντε (35) διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως. Δείτε τα μαθήματα.

Ειδικό Εργαστηριακό Μάθημα* ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα.

  1. Φωτογραφία και Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας.
  2. Τεχνολογία Υφαντικών Υλών.
  3. Εργαστήριο Χαρακτικής-Πλαστικής.
  4. Εισαγωγή στις Ξύλινες Κατασκευές.

Σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η διδασκαλία του Β ειδικού μαθήματος λόγω μη ύπαρξης εργαστηρίου τότε το ωρολόγιο πρόγραμμα αναδιαμορφώνεται ως ακολούθως.

Αξιολόγηση μαθητών.

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς διενεργούνται σε όλα τα μαθήματα δύο (2) υποχρεωτικές ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, μία κάθε τετράμηνο, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Στο μάθημα Πληροφορική διενεργείται μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία στο πρώτο τετράμηνο, ενώ στο δεύτερο τετράμηνο, οι μαθητές εκπονούν μία ερευνητική εργασία, η βαθμολογία της οποίας αποτελεί το 50% του βαθμού αυτού του τετραμήνου.

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς οι μαθητές εξετάζονται γραπτώς στα πέντε (5) μαθήματα γενικής παιδείας που περιλαμβάνει ο παραπάνω πίνακας με την ένδειξη ΝΑΙ και στα δύο (2) μαθήματα Προσανατολισμού. Σύνολο επτά (7).

Τα θέματα των εξετάσεων ορίζονται κατά ποσοστό 50% με τυχαία επιλογή από Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.) και κατά 50% από τον διδάσκοντα του αντίστοιχου μαθήματος.

Για την προαγωγή των μαθητών απαιτείται Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) τουλάχιστον δέκα (10), ο οποίος προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων.

Οι μαθητές που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. παραπέμπονται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου σε ειδική εξεταστική περίοδο, για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης είναι μικρότερος από 10.

Για τα μαθήματα γενικής παιδείας της Ομάδας Α΄ οι εξετάσεις είναι γραπτές και ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

Για τα μαθήματα προσανατολισμού της Ομάδας Β΄ οι εξετάσεις είναι προφορικές και διενεργούνται από τριμελή επιτροπή.

Οι μαθητές που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. προαγωγής τον Σεπτέμβριο επαναλαμβάνουν τη φοίτηση.

Στον παρακάτω πίνακα δείτε τα μαθήματα και τις ώρες του Φροντιστηρίου Παιδεία.

Έναρξη μαθημάτων 15 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου & 1 Σεπτεμβρίου έως 15 Ιουνίου.

Οι προαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται, τέλος Μαϊου με αρχές Ιουνίου.