ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ | Γ΄ ΕΠΑ.Λ.…

Πλήρης Οδηγός για την τάξη Γ΄ Λυκείου - ΕΠΑ.Λ.. Διδασκόμενα μαθήματα.

Περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας δώδεκα (12) διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως και οκτώ (8) Τομείς Ειδικότητας, είκοσι τριών (23) διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως.

Συνολικά τριάντα πέντε (35) διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως. Δείτε τα μαθήματα.

Αξιολόγηση μαθητών.

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς διενεργούνται σε όλα τα μαθήματα δύο (2) υποχρεωτικές ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, μία κάθε τετράμηνο, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Στο μάθημα Πληροφορική διενεργείται μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία στο πρώτο τετράμηνο, ενώ στο δεύτερο τετράμηνο, οι μαθητές εκπονούν μία ερευνητική εργασία, η βαθμολογία της οποίας αποτελεί το 50% του βαθμού αυτού του τετραμήνου.

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς οι μαθητές εξετάζονται γραπτώς στα πέντε (5) μαθήματα γενικής παιδείας που περιλαμβάνει ο παραπάνω πίνακας με την ένδειξη ΝΑΙ και στα δύο (2) μαθήματα Προσανατολισμού. Σύνολο επτά (7).

Τα θέματα των εξετάσεων ορίζονται κατά ποσοστό 50% με τυχαία επιλογή από Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.) και κατά 50% από τον διδάσκοντα του αντίστοιχου μαθήματος.

Για την προαγωγή των μαθητών απαιτείται Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) τουλάχιστον δέκα (10), ο οποίος προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων.

Οι μαθητές που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. παραπέμπονται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου σε ειδική εξεταστική περίοδο, για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης είναι μικρότερος από 10.

Για τα μαθήματα γενικής παιδείας της Ομάδας Α΄ οι εξετάσεις είναι γραπτές και ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

Για τα μαθήματα προσανατολισμού της Ομάδας Γ΄ οι εξετάσεις είναι προφορικές και διενεργούνται από τριμελή επιτροπή.

Οι μαθητές που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. προαγωγής τον Σεπτέμβριο επαναλαμβάνουν τη φοίτηση.

Στον παρακάτω πίνακα δείτε τα μαθήματα και τις ώρες του Φροντιστηρίου Παιδεία.

Έναρξη μαθημάτων 15 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου και χειμερινή 1 Σεπτεμβρίου έως 15 Ιουνίου.

* Οι προαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται, τέλος Μαϊου με αρχές Ιουνίου.

* Οι Πανελλαδικές εξετάσεις, διενεργούνται, 8 Ιουνίου έως 15 Ιουνίου.

Εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)/ Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου, το μήνα Φεβρουάριο υποχρεούνται να συμπληρώσουν αίτηση για την συμμετοχή τους στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Έπειτα από την απόλυση του μαθητή με Γ.Μ.Ο. τουλάχιστον δέκα (10) και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου γίνονται οι Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Οι υποψήφιοι των ΕΠΑ.Λ. στις Πανελλήνιες Εξετάσεις εξετάζονται σε τέσσερα (4) μαθήματα. Δύο μαθήματα Γενικής Παιδείας ( Έκθεση και Μαθηματικά) και δύο μαθήματα Ειδικότητας.

Για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Α.Ε.Ι.) ο υπολογισμός του συνολικού αριθμών μορίων κάθε υποψηφίου, υπολογίζεται ως εξής:

* Τα μόρια για τον Τομέα υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας το βαθμό στην εικοσάβαθμη (20) κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου με τον συντελεστή 1,5 για τα μαθήματα γενικής Παιδείας και με τον συντελεστή 3,5 για τα μαθήματα Ειδικότητας.

* Τα μόρια για την Κοινή Ομάδα υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας το βαθμό στην εικοσάβαθμη (20) κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου με τον συντελεστή 3,5 για τα μαθήματα γενικής Παιδείας και με τον συντελεστή 1,5 για τα μαθήματα Ειδικότητας.

Στον παρακάτω πίνακα δείτε τα Εξεταζόμενα μαθήματα ανά Τομέα και Κοινή Ομάδα με το συντελεστή βαρύτητας του αντίστοιχου μαθήματος.

Στη συνέχεια προστίθενται τα τέσσερα γινόμενα. Το άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το εκατό (100). Σε παρένθεση πόσο επί τοις εκατό επηρεάζει το κάθε μάθημα τα συνολικά μόρια του υποψηφίου.

Για παράδειγμα, ένας υποψήφιος έγραψε στις Πανελλήνιες Εξετάσεις τους παρακάτω βαθμούς Έκθεση=14, Μαθηματικά=12, Ειδικότητα 1=15, Ειδικότητα 2=16.

Ανάλογα με την ειδικότητα που έχει επιλέξει ο κάθε υποψήφιος έχει πρόσβαση στις σχολές που ανήκουν σε ένα Τομέα.

Επίσης, όλοι οι υποψήφιοι έχουν πρόσβαση στις σχολές της Κοινής Ομάδας.

Η ελάχιστη και μέγιστη τιμή για τον υπολογισμό της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.).


Ορισμός. Η Ε.Β.Ε. υπολογίζεται ο μέσος όρος των επιδόσεων των εξετασμένων, βάσει των βαθμολογιών του συνόλου των υποψηφίων σε κάθε επιστημονικό πεδίο.

Διαμορφώνεται ένας βαθμός στη βαθμολογική κλίμακα του είκοσι (20), επί του οποίου κάθε τμήμα των Α.Ε.Ι. επιλέγει ανάμεσα σε μια μέγιστη και μια ελάχιστη τιμή.

Ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας το εύρος των συντελεστών με τους οποίους θα πολλαπλασιαστεί ο μέσος όρος των επιδόσεων των υποψηφίων, ώστε να προκύψει η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.).

Στα μαθήματα των Επιστημονικών Πεδίων το εύρος είναι μεταξύ του 0,8 και 1,2.

Στα Ειδικά Μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες το εύρος είναι μεταξύ του 0,7 και του 1,1 για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση το έτος 2021-2022 και μετά.

Πώς θα διαμορφωνόταν η μέγιστη και η ελάχιστη Ε.Β.Ε. μπορείτε να δείτε στους πίνακες 1 και 2.

Μένει τώρα το κάθε τμήμα του Πανεπιστημίου να ορίσει το συντελεστή που επιθυμεί μέσα στο εύρος που ορίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας.

Έτσι αναμένουμε τα Τμήματα που έχουν χαμηλές βάσεις να υιοθετήσουν όλα το συντελεστή 0,8, ώστε να χάσουν τους λιγότερους δυνατούς φοιτητές.

Τα τμήματα που βρίσκονται στο μέσον της κλίμακας δεν έχουν κανένα λόγο να επιλέξουν τον υψηλό συντελεστή, συνεπώς αναμένουμε να επιλέξουν και αυτά το χαμηλό συντελεστή.

Τέλος τα περιζήτητα τμήματα δεν τα επηρεάζει καθόλου η Ε.Β.Ε., οπότε θα μπορούσαν να επιλέξουν τον υψηλότερο συντελεστή. Η Ε.Β.Ε. κάθε τμήματος είναι το γινόμενο του μέσου όρου των επιδόσεων επί το συντελεστή που θα ορίσει κάθε Τμήμα θα συγκριθεί με το μέσο όρο των επιδόσεων του υποψηφίου, χωρίς να εφαρμόζονται οι συντελεστές βαρύτητας και αν ο υποψήφιος έχει μέσο όρο στα 4 μαθήματα του πεδίου του μεγαλύτερο ή ίσο από την Ε.Β.Ε. του τμήματος μόνο τότε μπορεί να δηλώσει το τμήμα στο Μηχανογραφικό του.

Στα Τμήματα που ανήκουν σε περισσότερα από ένα Πεδία παίρνουμε ως μέσο όρο των επιδόσεων το μικρότερο μέσο όρο.

Για τα τμήματα Παιδαγωγικών, για παράδειγμα, που ανήκουν και στα τέσσερα (4) Πεδία θα πάρουμε ως μέσο όρο το 9,81, που θα μας δώσει Ε.Β.Ε. 7,85, σύμφωνα πάντα με τις επιδόσεις των υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2020.

Στα ειδικά μαθήματα εφαρμόζεται και εδώ η Ε.Β.Ε., με διαφορετικό εύρος συντελεστών από 0,7 έως 1,1.

Στον πίνακα 2 βλέπουμε ότι σύμφωνα με τους περσινούς βαθμούς αυτοί οι συντελεστές δίνουν Ε.Β.Ε. κοντά στο 10, όπως ίσχυε και πέρυσι, εκτός από την Αρμονία και τη Μουσική Αντίληψη και Γνώση, όπου οι βαθμοί ήταν πολύ χαμηλότεροι, λόγω αυξημένης δυσκολίας του μαθήματος.

Αυτό είναι και το νόημα της Ε.Β.Ε..

Όταν οι επιδόσεις είναι χαμηλές χαμηλώνει και η Ε.Β.Ε., όταν οι επιδόσεις είναι υψηλές ορίζεται υψηλότερη Ε.Β.Ε..

Στα Τμήματα που υπάρχει επιλογή ειδικών μαθημάτων, όπως για παράδειγμα κάποια Τμήματα Τουρισμού, όπου ο υποψήφιος μπορεί να επιλέξει σε ποια ξένη γλώσσα θα εξεταστεί, ως μέσος όρος των επιδόσεων λαμβάνεται ο χαμηλότερος μέσος όρος.

Στο παράδειγμά μας με τα στοιχεία του 2020 έχουμε τις χαμηλότερες επιδόσεις στα Αγγλικά, συνεπώς ο μέσος όρος αυτών θα μετρήσει για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. του Τμήματος.

Μένει να καθορίσουν τα Πανεπιστημιακά Τμήματα τους συντελεστές που επιθυμούν μέσα στα όρια που καθόρισε το Υπουργείο Παιδείας. Φυσικά και όταν οριστούν οι συντελεστές από τα τμήματα και πάλι δεν θα γνωρίζουμε την Ε.Β.Ε, αφού δεν θα γνωρίζουμε το μέσο όρο των επιδόσεων των υποψηφίων.

Αυτόν θα τον μάθουμε στις 30 Ιουνίου όταν θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία πολλών τελευταίων ετών, δεν επηρεάζονται οι υποψήφιοι με πάνω από 13.000 μόρια, ακόμη και αν επιβληθεί ο υψηλότερος συντελεστής. Υποψήφιοι με μόρια κάτω από 10.000 πρέπει να δηλώνουν στο μηχανογραφικό χαμηλόβαθμα τμήματα, στα οποία είναι πιθανότερο να εισαχθούν.Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Α.Ε.Ι.
Τομέας

Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος
Σπουδές ανά Τομέα Ειδικότητας

Αγροτικής Ανάπτυξης, Βιοτεχνολογίας, Βιοχημείας, Γεωπονίας, Δασολογίας, Διαιτολογίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επιστήμης Τεχνολογίας Τροφίμων, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Ωκεανογραφίας, κ.λπ.


Διοίκησης & Οικονομίας
Αγροτικής Ανάπτυξης, Αρχειονομίας, Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσιογραφίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης Τουρισμού, Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνιολογίας, Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Μάρκετινγκ, Ναυτιλιακών Σπουδών, Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό, Οργάνωσης & Διοίκησης, Πολιτικής Επιστήμης, Πολιτικών Επιστημών, Στατιστικής, Τουρισμού κ.λπ.


Δομικών Έργων & Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Αγρονόμων & Τοπογράφων, Αρχιτεκτόνων, Γεωγραφίας, Γεωλογίας, Δασολογίας, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολιτικών Μηχανικών, κ.λπ


Εφαρμοσμένων Τεχνών
Αρχειονομίας, Αρχιτεκτόνων, Γραφιστικής, Δασολογίας, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Θεωρίας της Τέχνης, Μηχανικών Σχεδίασης, Μουσειολογίας, Περιβάλλοντος, Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Φωτογραφίας, Ψηφιακών Μέσων


Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού
Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, Επιστήμης Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, Πληροφορικής, Τεχνών Ή χου & Εικόνας, Φυσικής, Ψηφιακών Μέσων, Ψηφιακών Συστημάτων, κ.λπ.


Μηχανολογίας
Αεροδιαστημικής, Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων, Επιστήμης των Υλικών, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Μηχανικών Οικονομίας, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ναυπηγών, Φυσικής, κ.λπ.


Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Αεροδιαστημικής, Γεωγραφίας, Διαχείρισης Λιμένων, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ναυπηγών, Ναυτιλιακών Σπουδών, Ωκεανογραφίας, κ.λπ.


Πληροφορικής
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας, Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Επιστήμης Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, Πληροφορικής, Ψηφιακών Μέσων, Ψηφιακών Συστημάτων, κ.λπ.


Υγείας, Πρόνοιας & Ευεξίας
Αγωγή & Φροντίδας στην Πρώιμη Ηλικία, Βιολογίας, Βιοϊατρικών Επιστημών, Διαιτολογίας, Δημόσιας Υγείας, Εργοθεραπείας, Ιατρικής, Κοινωνικής Εργασίας, Κτηνιατρικής, Λογοθεραπείας, Μαιευτικής, Νοσηλευτικής, Οδοντιατρικής, Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Φαρμακευτικής, Φυσικοθεραπείας, κ.λπ.


Κοινή Ομάδα όλων των Τομέων
ΤΕΦΑΑ, Θεατρικών Σπουδών, Θεάτρου, Κινηματογράφου, Μουσικών Σπουδών, Ψηφιακών Τεχνών, κ.λπ. ΣΜΥ,ΣΜΥΑ, ΣΜΥΝ, Αστυφυλάκων, Σχολή Πλοιάρχων, Λιμενικό, Πυροσβεστική, κ.λπ.